top of page

תקנון ומדיניות אתר

ברוך הבא לאתר האינטרנט  של חנותא (להלן: "האתר"). אתר סחר מקוון המאפשר רכישה מקוונות של מוצרים שונים. 

כללי

 • השימוש באתר זה והרכישות המתבצעות בו כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא עיין וקרא את התקנון בקפידה. 

 • האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. 

 • כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש (כהגדרתו להלן) ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

 • שימוש באתר ו/או רכישת מוצר המוצע למכירה ע"י האתר, מהווה את הסכמתך ללא כל הגבלה או הסתייגות לתנאים הכלולים בתקנון זה, ותנאים אלו עשויים להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי של הספק ולכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. 

 • הספק שומר לעצמו את הזכות לעדכן ו/או לשנות את תקנון האתר, תנאי השימוש והתנאים המפורטים באתר מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלה יחייבו מרגע פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת במפורש.

 • תקנון זה מהווה את הבסיס לשימוש באתר, והוא מסדיר באופן בלעדי את היחסים המשפטיים בין הספק לבין כל אדם הגולש ו/או צופה ו/או משתמש באתר או במידע המצוי בו (להלן: "המזמין" או "המשתמש").

 • האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו, מוצעים לציבור כמו שהם  ("AS-IS") . חנותא עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר הינו מידע שלם ומדויק, אולם עשויים להופיע בו אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב. חנותא לא יישא באחריות כלשהי לעניין מידע זה.

 • תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר, הינם לצורכי המחשה בלבד (וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל). 

 • חנותא ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם למשתמש באתר ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.

 • להסרת ספק, חנותא רשאי למנוע גישה ממשתמש אשר, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של הספק, ביצע או ניסה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה ו/או שיש בה כדי לפגוע בדרך כלשהי חנותא ו/או במוניטין שלו. רישומים אלקטרוניים של האתר, לרבות קליטת הפרטים כפי שהוזנו על ידי המזמין, יהוו ראיה חלוטה וסופית לנכונות הפעולות אשר בוצעו על ידי המזמין באתר.

זכאות להשתמש באתר והגבלת גיל 

 • לכל מי שמלאו לו 18 שנים לפחות והינו בגיר וכשיר לבצע פעולות משפטיות כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962. 

 • לכל מי שברשותו דואר אלקטרוני (Email) תקין ואשר פרטיו האישיים ויתר שדות החובה בטופס ההזמנה באתר מולאו נאמנה בביצוע הליך הקנייה באתר, לרבות ומבלי לגרוע: כתובת, מספר תעודת זהות, מספר טלפון נייד. 

 • לכל מי שהינו בעל כתובת בישראל וכן לכל מי שהינו בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל וכן כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הבאות: ויזה כאל, ויזה לאומי, מסטרקרד ישראכרט או באמצעות PayPal.

הרכישה באתר

 • לרכישת מוצר באמצעות האתר, יש לבחור את המוצר ולמלא פרטים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. יש חובה למסור פרטים נכונים ומדויקים . 

 • תהליך הסליקה בכרטיס האשראי מאובטח בהתאם לתקן העדכני והמחיר PCI. פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במאגרי בית העסק.

 • מילוי כל הפרטים הנדרשים באתר לצורך רכישת מוצר, יחשב לביצוע הזמנה ("הזמנה"). יובהר, כי מילוי כל הפרטים הנדרשים מהווה תנאי לביצוע הזמנה. עם קבלת ההזמנה, תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור ההזמנה ע"י חברת כרטיסי האשראי, הפעולה תאושר והמוצר ישלח למזמין בהתאם לתנאי האתר. 

 • הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להיחשף להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים. הספק שומר על זכותו לבטל הזמנה בכל מקרה של הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים. 

 • על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אחריות למילוי הפרטים חלה על המזמין בלבד. הספק לא אחראי על הזנת פרטים שגויים ועל תקלות כלשהן שהתרחשו כתוצאה מכך, וכן לא יישא בכל הוצאה הקשורה לכך. במקרה שהמוצרים יחזרו לספק בגלל פרטים מוטעים, יחויב המזמין בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. יש להקפיד על מילוי פרטים מדויקים ועדכניים. למען הסר ספק, רק רישום העסקה (לרבות פרטי המזמין כפי שהזין המשתמש) במחשבי האתר יהווה ראיה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה (לרבות השלמת ההזמנה שנעשתה ע"י המזמין). 

 • אישור סופי של ההזמנה ישלח למזמין רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי המצוין בהזמנה וקבלת אישור מחברת האשראי (כלומר, הרכישה באתר תבוצע בכפוף לאישור העסקה על ידי חברת האשראי), והכל בכפוף להימצאות המוצרים במלאי. מועד המשלוח ימנה החל מיום אישור העסקה ע"י חברת האשראי. 

 • מובהר, כי פעולת הרכישה תאושר רק במידה שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני הספק במועד האספקה המבוקש. יש להבהיר כי ייתכנו מצבים בהם על אף שמוצר מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו - במצבים אלו תבוטל העסקה ולמזמין לא תהא טענה בקשר לכך, בכפוף להשבת הסכום ששולם (אם שולם) לספק על ידי המזמין. גם במידה ולא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי, והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא יהא הספק מחויב במכירת המוצר, ולמזמין לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם למזמין ו/או לצד שלישי. האמור הינו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוח כל סכום ששילם בפועל לספק (ככל ואכן שילם לספק), ו/או יבטל הספק את החיוב במידה ובוצע.

 • ככל וההזמנה לא אושרה ע"י חברת האשראי או שאמצעי התשלום אינו תקף או שחברת PayPal (או כל שירות ארנק אלקטרוני מאושר אחר) אינה מכבדת את העסקה, הדבר יהווה ראייה לביטול העסקה ע"י הספק. במקרה כזה, המזמין יקבל הודעה מתאימה. אולם, ככל שהמזמין יהיה מעוניין להשלים את ההזמנה, על המזמין ליצור קשר עם שירות הלקוחות של האתר בתוך 3 ימים, והספק יפעל לאשר את ההזמנה בכפוף לאישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי.

מובהר, כי בתשלום באמצעות חשבון PayPal יתבקש המזמין להזין את פרטי חשבונו הקיים באתר  PayPal  או יוכל לבחור לפתוח חשבון אם החליט המזמין לשלם באמצעות חשבון PayPal, הספק יוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מחברת PayPal . שימוש וקבלת האישור כפופים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של PayPal  ולא של האתר.

 • המחירים באתר מופיעים על גבי/סמוך המוצרים ונקובים בשקלים חדשים (ש"ח). המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.

 • לא ניתן לרכוש באתר באמצעות שיקים, תווי קנייה, כרטיסי מתנה, תלושי שי, זיכויים וקופונים (אלא אם יצוין אחרת באתר).

 • על כל בעיה במוצרים יש לפנות לשירות הלקוחות של הספק, לרבות בהודעת דוא"ל לכתובת הדוא"ל: hanuta.rishpon@gmail.com

 

מדיניות אספקת המוצרים

 • המוצרים יסופקו למזמין רק לאחר קבלת האישורים כאמור וביצוע התשלום במלואו כמפורט לעיל, לכתובת שהמזמין סיפק בעת ההזמנה, תוך כ-5 ימי עסקים, כמופיע בדף המוצר, אלא אם כן צוין אחרת באתר. 

 • אספקת המוצרים תתבצע באמצעות חברת שליחויות חיצונית לכתובת המזמין (כפי שהוקלדה על ידי המזמין) תוך כ-5 ימי עסקים כאמור או באמצעות איסוף מנקודת חלוקה או לפי המפורט באתר. ההזמנה תגיע לנקודת האיסוף הנבחרת תוך כ-5 ימי עסקים מביצוע ההזמנה. מובהר, כי מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על פריטים שאזלו מהמלאי.

 • הספק אינו אחראי על עיכובים של חברת השליחויות, ובכל מקרה לא יהא אחראי לאיחור בביצוע אספקת המשלוח בנסיבות העולות כדי כוח עליון ו/או בנסיבות אחרות שאינן בשליטתו, כגון שביתות ו/או תקלות, לרבות אך לא רק תקלות במערכת המחשב ו/או הטלפון ו/או שירות הדוא"ל. כן עלולים להיווצר עיכובים במועדי האספקה עקב ריבוי הזמנות ומשלוחים בעת ימי מכירה מיוחדים באתר. עיכובים כאמור אינם באחריות הספק ולא תהא ללקוח כל טענה ו/או תביעה כנגד הספק בעניין זה.

 • זמני אספקת המוצרים המצוינים כוללים רק ימי עסקים (ימי א' - ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג). 

 • סכום דמי המשלוח יופיע בעמוד בחירת אפשרות המשלוח וישולם באותו מועד בנוסף לתשלום בגין ההזמנה. 

 • המשלוחים יתבצעו לאזורים שאליהם מגיעה חברת השליחויות החיצונית, ובכפוף למדיניות חברת השליחויות, לרבות בעניין ההתחייבות למועד השילוח. אזורים המוגבלים לגישה מבחינת חברת השליחויות, הספק ו/או חברת השליחויות יהיו רשאים לספק את המשלוח למזמין במקום סמוך ומקובל, וזאת בתיאום מראש עמו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, באחריות המזמין לוודא בעת ביצוע ההזמנה, כי ניתן לשלוח את ההזמנה למען המבוקש.

 • על המזמין להודיע מיידית לספק אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר.

 • בזמן אספקת המוצר, רשאי הספק ו/או מי מטעמו לדרוש את נוכחותו של המזמין/בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי/המזמין ו/או חתימתו על גבי ייפוי כח כתנאי למסירת המוצר. 

 

החלפות/החזרות

 

 • מזמין רשאי להחליף את המוצר שהזמין באתר במוצר/ים אחר/ים או לבקש עבורו זיכוי לסניפי הרשת או לאתר תוך 30 ימים מיום קבלת המוצר על ידי המזמין.

 • החזרת המוצר תתאפשר כל עוד המוצר הוחזר תקין, מבלי שנעשה בו שימוש, כשהוא שלם באריזתו המקורית ונושא את התווית המקורית ובתנאי שצורפה למוצר חשבונית קנייה מקורית או פתק החלפה. כמו כן, לא ניתן להחזיר מוצר שלא יוחזרו כל חלקיו (אם מדובר במארז/סט).

 • שובר הזיכוי יונפק בהתאם למחיר ששולם בפועל עבור המוצר/ים (לא כולל דמי משלוח), כפי שהוא מופיע בחשבונית הקנייה.

 • מובהר, כי ניתן לבצע החזרה או החלפה אך ורק על מוצרים שנרכשו באתר.

 • המזמין יוכל להחזיר את המוצר בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 5.2 לעיל לאחד מסניפי "סוהו" לפי הרשימה המצורפת באתר ושם לבחור בעבורו מוצר אחר הקיים במלאי או לקבל זיכוי במקום. לחילופין, יוכל המזמין למסור את המוצר למחסני הספק על חשבונו באמצעות אחת מאפשרויות השילוח המוצעות באתר.

 • עם הגעת המוצר ובמידה ויתקבל כשהוא עומד בהוראות סעיף 5.2 לעיל, יועבר לרשות המזמין באמצעות המייל (לכתובת המייל שבה השתמש המזמין בעת ביצוע ההזמנה) זיכוי לסניפי הרשת או לאתר (לבחירת המזמין) בערך ששולם בפועל תוך 7 ימי עסקים.

 • אין במדיניות החלפת/החזרת המוצרים של הספק כדי לגרוע מהוראות הדין. אין באמור כדי לגרוע מזכות המזמינים לביטול עסקה, בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת

 • הצרכן. ראו להלן פרטים בעניין ביטול עסקה.

ביטול עסקה

 

 • המזמין הרוכש מוצר באתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הצרכן"). הפירוט המובא בסעיף זה להלן הוא תקציר לא מחייב של הכללים המלאים והמחייבים הנמצאים בחוק הגנת הצרכן. אין באמור בתקציר להגביל את זכויותיו של הספק או זכויותיו הקוגנטיות של המזמין, על פי חוק הגנת הצרכן.

 • ביטול ההזמנה יתאפשר: (א) עד 14 ימים מיום קבלת המוצר; או (ב) 14 ימים מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר ביניהם. 

 • ניתן לבטל עסקה שנעשתה באתר (בכפוף לזכותו של המזמין לבטל את העסקה על פי חוק הגנת הצרכן), באמצעות הודעת ביטול שימסור המזמין בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן ובהתאם לדרכי ההתקשרות המפורטות להלן:בדואר אלקטרוני לכתובת  hanuta.rishpon@gmail.com

 •  

 • ביטול עסקה יתאפשר בתנאי שהמוצר הוחזר על ידי המזמין לספק על פי דין, כשהוא תקין ולא נעשה בו שימוש, בכפוף לכל דין. לא ניתן לבטל עסקה בגין מוצר לגביו קובע הדין כי הינו מוחרג מסוג המוצרים שניתן לבטל את עסקת רכישתם.

 • בהודעת הביטול יש לציין את שם המזמין ואת מספר תעודת הזהות שלו. כדי לסייע לספק לאתר את העסקה הרלוונטית, מתבקש המזמין לצרף להודעת הביטול את מספר הטלפון הנייד שברשותו וכן חשבונית/קבלה לשם זיהוי העסקה וסכומה.

 • במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו ללקוח בנוגע למוצר או עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה ("אי התאמה") יחזיר הספק, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי המזמין בגין המוצר הפגום, יבטל את החיוב בשל העסקה, ימסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא יגבה דמי ביטול כלשהם מהמזמין.

 • במקרה של ביטול שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה, יחזיר הספק בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי המזמין, יבטל את החיוב בשל העסקה, וכן ימסור עותק מהודעת ביטול החיוב.

 • להסרת ספק, במקרה שבו שהמזמין קיבל את המוצר, עליו להחזיר אותו לאחד מסניפי רשת "סוהו" בהתאם לרשימה המצורפת באתר או בדואר ישראל או באמצעות שליחות למחסני הספק (בתיאום מראש מול שירות הלקוחות).
   

במקרה, שהמזמין מעוניין להעביר את המוצר למחסני הספק כאמור, לשם כך הוא נדרש לבחור באתר ב"החזרת מוצר עם שליח". לאחר ביצוע התשלום, יישלח אל המזמין קוד ההחזרה עבור חברת השליחויות אותו יש להדפיס ולהדביק על החבילה עם הפרטים הדרושים לשילוחה למחסני הספק. עם הגעת המוצרים (בהתאם להוראות הדין ותקנון זה), יתבצע זיכוי כרטיס האשראי של המזמין במועדים כאמור לעיל. הערך שיינתן עבור המוצר שהוחזר הוא הערך שבו נקנה בפועל לאחר הנחה, באם ניתנה, בעת ביצוע ההזמנה.

 • אין בזכותו של המזמין לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותו של הספק לתבוע את נזקיו במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת, ובכלל זה כתוצאה מהרעה במצבם בזמן שהיו ברשות המזמין, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי.

 • אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק ועולה חדש (כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן), שביצע עסקה באתר האינטרנט אשר כללה שיחה טלפונית עם נציג הספק, יהיה רשאים לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר.

 • כאמור לעיל, ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות של הספק בכתובת הפרחים 25 רשפון 

 • כל החזר כספי שיינתן על ידי הספק בגין ביטול עסקה יועבר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו בוצעה העסקה שבוטלה, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.

   

ביטול עסקה על ידי הספק

 • הספק שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

  • אם אזל המוצר מהמלאי לאחר או לפני שהתבצעה מכירה (אך טרם המשלוח למזמין). בוטלה ההזמנה כאמור, האתר/הספק לא יהא אחראי ולא יישא בכל נזק שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר;

  • לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש;

  • בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה, וכן בכל מקרה בו המשתמש ביצע מעשה הנחזה כבלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

  • המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים;

  • אם קיים חשש, מצד הספק שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או שכרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם ו/או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי;

  • המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בספק ו/או במי מטעמו ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד שלישי אחר כלשהו;

  • אם ישנו חוב כספי לספק או תאגידים הקשורים עמו והחוב לא נפרע למרות שחלף המועד לתשלומו;

  • במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או לצורך מכירה חוזרת על ידי המזמין ו/או מי מטעמו;

  • במקרה בו נפלה טעות כלשהי ו/או תקלה טכנית במהלך הצעת המוצר למכירה באתר, ובכלל זה טעות במחיר, בתיאור ו/או בפרטי המשלוח;

  • המשתמש לא הגיע לחנות לאסוף את הפריטים שהוזמנו על ידו בתוך 14 ימי עסקים;

  • בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", אין באפשרות הספק לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני. בנסיבות כאמור רשאי הספק לבטל את העסקה או להציע למשתמש פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור, הספק לא יהיה אחראי ולא יישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

  • בכל מקרה של תקלה בשרשרת האספקה המונעת ו/או מעכבת את הגעתו של המוצר/ים בזמן או בכלל;

  • מבלי לגרוע מאמור לעיל, הספק יהא רשאי שלא לאשר הזמנה מסיבות נוספות לפי שיקול דעתו הבלעדי

 

קניין רוחני וזכויות יוצרים

 • כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר והמוצרים המופיעים בו מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות או בזכויות שטרם נרשמו), לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים השיטות והסודות המסחריים, אופן הצגתו ועיצובו של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים והשירותים, תיאור המוצרים והשירותים, העיצובים, האיורים, הצילומים, התמונות, המפות, קטעי האודיו, קטעי הוידאו, הטקסט, הגרפיקה ועוד), קוד המחשב של האתר, ה- Domain וכל פרט אחר הקשור באתר ובהפעלתו, הינם רכושו הבלעדי של ספק והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לספק באופן בלעדי. אם המדובר בזכויות קניין רוחני בקשר למוצרים אשר פורסמו באתר מטעמם של מפרסמים ו/או צדדים שלישיים אשר התירו לספק לפרסם מידע ו/או זכויות כאמור, יהוו מידע וזכויות אלה את קניינם הבלעדי של המפרסמים ו/או הצדדים השלישיים (לפי העניין) ואין לעשות בהן כל שימוש בלא קבלת הסכמתו מראש ובכתב של הספק (ל"המידע").

 • אין להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור, לשווק ולתרגם כל חלק מן המידע הכלול באתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד מחשב) בלא קבלת רשותו המפורשת של הספק מראש ובכתב.

 • אין לעשות כל שימוש מסחרי או אחר במידע ו/או בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, במוצרים, התמונות המוצרים וברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר, בלא קבלת הסכמתו של הספק מראש במפורש ובכתב, ואין לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין של הספק, מכל סוג שהוא.

 • אין להשתמש במידע ו/או בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתו של הספק מראש במפורש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בנוסף, אין לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג, Crawlers Robots וכיוצ"ב ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד.

 • אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו הספק, אלא בכפוף לקבלת הסכמתו לכך מראש במפורש ובכתב.

מדיניות פרטיות 

 • אנו מכבדים את הפרטיות של לקוחותינו. הספק לא ימסור את פרטי המזמין, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

  • אם יידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין;

  • אם יקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדו בגין פעולות שבוצעו על ידי המשתמש, ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין הספק;

  • אם תועלה טענה או יתעורר אצל הספק החשד כי ביצע המשתמש מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בספק ו/או במי מטעמו ו/או בצדדים שלישיים כלשהם ו/או באתר;

  • אם תועלה טענה או יתעורר אצל הספק חשד כי המשתמש ביצע שימוש באתר לצורך מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה;

  • אם תועלה טענה או יתעורר אצל הספק החשד כי הפר המשתמש איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם הספק ו/או עם מי מטעמו;

  • אם יארגן הספק את פעילותו במסגרת גוף אחר - וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילותו עם פעילותו של גוף אחר - הספק יהיה זכאי להעביר לגוף האחר הנ"ל את פרטי המשתמש ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו;

  • אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות הספק, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של הספק. למשתמש לא תהיה טענה או דרישה כלפי הספק בקשר למסירת פרטיו כאמור, והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.

 • מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של המשתמש לכך שפרטי המזמין שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת הספק, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של הספק או מי מטעמו, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות:

  • מטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות, ולמטרת פניה למשתמש בכל דרך, לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר);

  • לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי;

  • לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות;

  • לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות "עוגייה "(cookies).

 • שימוש כאמור בפרטי המשתמש לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינו של הספק (בכפוף לדין), והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א -1981. הספק לא יחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

 • המשתמש מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו המלאה. המשתמש מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמסר, ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

 • לקוחות שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר יודיעו על כך בכתב לשירות לקוחות של הספק במייל hanuta.rishpon@gmail.com  או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור, ובמקרה זה הספק יעל בהתאם להוראה שנמסרה לו. למען הסר ספק, הספק יהיה עדיין רשאי לעשות שימוש בפרטי הלקוחות לצורך המטרות המפורטות בסעיף 10.2 לעיל, בכפוף לשמירה על פרטיותם של המשתמש ובהתאם לדין החל.

 • המשתמש מצהיר ומאשר כי הובהר לו והוא מבין שהספק משתמש בשירותים טכניים של צדדי ג' לצורך תחזוקת האתר השוטפת וביצוע הוראות תקנון זה, וכי במסגרת זאת ייתכן שלצדדי ג' כאמור תהייה גישה לנתונים של המשתמש.

 

התחייבויות המשתמש

עצם השימוש באתר ופעילות המשתמש מעידים על הסכמת המשתמש לכל האמור בתקנון, ולהתחייבותו לפעול או להימנע מלפעול כדלקמן:

 • המשתמש מסכים לכל האמור בתקנון האתר;

 • המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע;

 • המשתמש מודע למגבלת רשת האינטרנט לגבי אבטחת מידע ברשת ומשחרר את הספק מכל אחריות בעניין זה;

 • המשתמש מתחייב לא להשתמש באתר באופן שאינו תואם לכל דין ו/או שאינו מוסכם או שמהווה זיוף, שינוי או מחיקת מידע;

 • המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול להפר זכויות קניין של אחר, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;

 • המשתמש מתחייב שלא להעלות ו/או לשדר ו/או לשלוף ו/או להפיץ ו/או לפרסם מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות המחשב של הספק ו/או העלול לפגוע ו/או להגביל ו/או למנוע מאחר את השימוש באתר;

 • המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות, פורנוגרפיה או ביטוי וולגרי אחר;

 • המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או העלול לעורר אחריות משפטית;

 • המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את הספק בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו לספק בקשר לתביעה ו/או לדרישה ו/או נזק הנובעים מהתקנון ו/או מהשימוש באתר שלא בהתאם להוראות התקנון;

 • המשתמש מסכים, כי מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של הספק, במקרים בהם הספק יחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות התקנון ו/או כל דין, הוא יהא רשאי להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, בכפוף לכל דין, וכן הוא שומר לעצמו את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מיידי את שימוש המשתמש באתר, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לזכות הספק על פי דין.

 

אחריות בית העסק

 • בלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק לא יהא אחראי לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב הגישה לאתר והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בגין כל עילה שהיא (לרבות בעילה חוזית ו/או נזיקית). הספק אינו נושא בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד.

 • הספק אינו אחראי לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" ו/או "תוכנה זדונית" ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר.

 

שירות לקוחות

שאלות לגבי האתר, פעילותו והמוצרים המוצגים בו, לרבות שאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים שיירכשו באתר – ניתן לפנות לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני או בטופס באתר עפ"י הפרטים המופיעים באתר. הספק יעשה את מרב המאמצים להתייחס לכל פנייה בתוך זמן סביר. כתובת הדוא"ל של שירות הלקוחות של הספק: hanuta.rishpon@gmail.com

 1. המידע המופיע באתר

  • תמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצרים כפי שנראים בתמונה לבין המוצרים בפועל. ככל שנפלה טעות כלשהי (כגון בתיאור הפריט) - הדבר לא יחייב את הספק, ובכל מקרה הספק לא יישא באחריות כלשהי העולה על ערך הפריט הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או תוצאתי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם ומובהר, כי הספק ישתדל לעשות את מיטב יכולתו על מנת להציג תמונות מדויקות ומידע מדויק ככל האפשר.

  • המכירה דרך האתר הינה בכפוף למלאי הקיים במחסני הספק. הספק אינו מתחייב להחזיק בכל עת מלאי של כל הדגמים ו/או המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.

  • הספק רשאי לעדכן ולשנות את המחירים באתר ללא צורך בהודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתו הבלעדי. המחיר המחייב הוא המחיר שנמסר ללקוח בעת השלמת הליך הזמנה.

  • הספק רשאי לפרסם ו/או להציע למשתמשי האתר מבצעים ו/או הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שנקבעו על ידו ולפי שיקול דעתו הבלעדי. הספק יהא רשאי להפסיק כל הטבה כאמור באופן מיידי וללא הודעה מוקדמת.

  • ככלל לא יינתנו כפל הנחות/הטבות על פריטים הנמכרים באתר (אלא אם יצוין אחרת).

  • מובהר כי במקרה של החזרת פריט שנרכש בהנחה/הטבה או תוך שימוש בקופון, הסכום שיוחזר ללקוח יהיה הסכום ששילם בפועל לאחר הנחה/הטבה.

bottom of page